جزوه درس آیات الاحکام کارشناسی ارشد رشته حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

بخش اول: آیات الاحکام و تعداد آن + مبحث پنجم

بخش دوم: کنز العرفان فی فقه القرآن

آیات الاحکام و تعداد آن

(ارشد حقوق خصوصی (کنز العرفان

مبحث پنجم