جزوه درس رشته روانشناسی دانشگاه خیام

کل مقاله بررسی اعجاز روان‌شناختی قرآن

بخش اول: از صفحه ۲۴ الی ۵۶

بخش دوم: از صفحه ۱۷۰ الی ۱۸۴

بخش سوم: از صفحه ۱۹۴ الی ۲۱۴


بررسی اعجاز روان‌شناختی قرآن

قرآن و روانشناسی