دکتر سید محمد تقی قبولی
سیدمحمدتقی قبولی درافشان
دانشیار
گروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی
دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: ghabooli@um.ac.ir
لیست پایان نامه ها
ردیف عنوان پایان نامه مقطع نام دانشجو تاریخ دفاع
۱    حقوق متهم و مجرم از منظر فقه اسلامی و حقوق موضوعه    کارشناسی ارشد    محمد براری لاریمی    ۲۰۰۹-۰۶-۲۰
۲    جرایم رسانه ای    کارشناسی ارشد    مریم الهامی    ۲۰۰۸-۰۱-۱۳
۳    سازوکارهای تحکیم خانواده    کارشناسی ارشد    فاطمه برزو    ۲۰۰۴-۰۳-۱۰
۴    بررسی فقهی روش های اجرایی امر به معروف و نهی از منکر    دکتری تخصصی    عبدالحسین رضائی راد    ۲۰۰۵-۰۶-۱۳
۵    بررسی فقهی و حقوقی ا سباب تملک    کارشناسی ارشد    حسین شریفی    ۲۰۰۷-۰۲-۰۴
۶    مبانی فقهی اصول قضایی قانون اساسی    کارشناسی ارشد    سید محمد فاضل حسینی    ۲۰۰۰-۱۱-۱۳
۷    بررسی آرای نادر فقیهان متقدم امامیه در باب حدود(مطالعه موردی، جرایم جنسی)    دکتری تخصصی    محمد محسنی دهکلانی    ۲۰۱۰-۰۸-۰۴
۸    بررسی تطبیقی احکام جزایی متمایز زن و مرد و فلسفه آنها در مذاهب خمسه    کارشناسی ارشد    مهدی ناظمی طرقبهی    ۲۰۱۰-۰۹-۰۵
۹    بررسی ملاکات تشخیص موضوعات احکام    دکتری تخصصی    سیدجعفر علوی گنابادی    ۲۰۱۱-۰۱-۲۷
۱۰    بررسی حجیت اسناد کتبی در فقه اسلامی و حقوق موضوعه    کارشناسی ارشد    مرتضی عامل    ۲۰۱۰-۰۹-۱۶
۱۱    بررسی آثار و احکام سکوت در فقه و حقوق موضوعه    کارشناسی ارشد    محمدمهدی بنیانی    ۲۰۱۰-۰۹-۲۲
۱۲    جنایت بر منافع اعضای بدن در فقه امامیه و حقوق ایران    کارشناسی ارشد    نرجس خاتون رحیمی    ۲۰۱۳-۰۲-۱۳
۱۳    عدالت ترمیمی و جلوه های آن در فقه اسلامی و حقوق موضوعه    کارشناسی ارشد    معصومه محمدرضاخانی هشتادزیاری    ۲۰۱۱-۰۶-۰۱
۱۴    بررسی ارش و موارد آن در احکام جزایی فقه امامیه و حقوق کیفری ایران    کارشناسی ارشد    محمدحسین فرخی    ۲۰۱۱-۰۸-۱۴
۱۵    مبانی اصولی و کلامی تخطئه و تصویب نزد مذاهب    کارشناسی ارشد    حسین جوادی    ۲۰۱۱-۰۸-۳۰
۱۶    بررسی موضوعی و حکمی خنثی در فقه    کارشناسی ارشد    علی کشاورز    ۲۰۱۱-۰۹-۱۸
۱۷    بررسی تطبیقی عقود اذنی در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران    کارشناسی ارشد    صالحه محمودآبادی    ۲۰۱۱-۰۹-۱۸
۱۸    بررسی جرایم علیه امنیت اجتماعی با رهیافتی بر مفاهیم محاربه و افساد فی الارض    کارشناسی ارشد    سیده قدسیه موسوی مشهدی    ۲۰۱۱-۰۹-۱۷
۱۹    قرعه در مذاهب اسلامی و حقوق ایران    کارشناسی ارشد    حبیب اله کفاش    ۲۰۱۱-۰۹-۱۳
۲۰    بررسی فقهی و حقوقی إذن ولی در نکاح    کارشناسی ارشد    معصومه زینلی    ۲۰۱۰-۱۰-۲۷
۲۱    بررسی محرمات احرام و کفارات آن از دیدگاه مذاهب خمسه    کارشناسی ارشد    احمد داوری    ۲۰۱۱-۱۰-۰۵
۲۲    بررسی بیع زمانی و جایگاه آن در فقه اسلامی و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق اروپا (فرانسه،انگلیس،آلمان)    کارشناسی ارشد    الناز بیرجندیان    ۲۰۱۱-۰۹-۱۵
۲۳    بررسی آرا و ادله فقهی دیه اهل کتاب    کارشناسی ارشد    حسین اکبری اقدم هریس    ۲۰۱۱-۱۰-۰۵
۲۴    بررسی قاعده حکم شرع به نقیض مقصود مکلف    کارشناسی ارشد    زینب میرزایی صفی آباد    ۲۰۱۱-۱۱-۲۲
۲۵    بررسی فقهی و حقوقی مشروعیت جهت در معاملات    کارشناسی ارشد    زینب شادکام تربتی    ۲۰۱۲-۰۱-۲۵
۲۶    بررسی مباحث فقهی نکاح در روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن و مقایسه آن با دیدگاههای مشهور فقهی امامیه    کارشناسی ارشد    فاطمه عباس آباد عربی    ۲۰۱۲-۰۱-۳۱
۲۷    بررسی زمینه های کاربردی قاعده لاضرر در قانون مدنی ایران همراه با تحلیل فقهی آن    کارشناسی ارشد    محمد خلیلی    ۲۰۱۲-۰۳-۱۰
۲۸    بررسی فقهی قاعده ی التعزیر فی کل عمل محرم    کارشناسی ارشد    حسین جعفری    ۲۰۱۳-۰۹-۱۰
۲۹    بررسی ملاک عقاب اخروی در متون اصولی معاصر    کارشناسی ارشد    محمد دانش نهاد    ۲۰۱۳-۰۹-۱۵
۳۰    تحلیل فقهی تسبیب در جرایم از کتاب مبانی تکمله المنهاج و تطبیق آن با دیدگاههای مشهور فقهی و قانون مجازات اسلامی    کارشناسی ارشد    زهرا زردشت    ۲۰۱۳-۰۹-۲۱
۳۱    بررسی شروط اختلافی ضمن عقد نکاح در فقه تطبیقی    کارشناسی ارشد    رقیه مهرعلی تبار    ۲۰۱۳-۰۹-۲۴
۳۲    بررسی مقایسه ای احکام و شرایط مهر در نکاح و ثمن در معاملات    کارشناسی ارشد    علی ولی نیا    ۲۰۱۳-۱۰-۰۷
۳۳    مقاصدالشریعه در متون فقهی معاصر امامیه    کارشناسی ارشد    زینب سادات افقهی    ۲۰۱۴-۰۱-۲۹
۳۴    بررسی حرمت تظاهر به حرام به مثابه قاعده فقهی    کارشناسی ارشد    سارا زرگران خراسانی    ۲۰۱۴-۰۶-۲۴
۳۵    رویکرد صاحب جواهر به فقه القرآن در طهارات ثلاث    کارشناسی ارشد    محّمدحسن حاجی محمّره    ۲۰۱۴-۰۷-۰۲
۳۶    بررسی تطبیقی احکام اختصاصی حرمین شرفین    کارشناسی ارشد    بتول حقیقی    ۲۰۱۴-۰۱-۲۸
۳۷    بررسی دیدگاههای علامه مجلسی در زمینه ی آیات الاحکام در کتاب بحارالانوار علامه مجلسی    کارشناسی ارشد    عادله رحمانی    ۲۰۱۴-۰۶-۱۲
۳۸    بررسی آراء و اندیشه اصولی ابن ادریس با تکیه بر کتاب السرائر    دکتری تخصصی    داریوش بخردیان    ۲۰۱۴-۰۷-۱۴
۳۹    مسئولیت های حکومت در عرصه تربیت با رویکردی فقهی    کارشناسی ارشد    مرضیه سلیمی پور    ۲۰۱۳-۰۶-۲۲
۴۰    تبعیت شرط از عقد و استثنائات آن از دیدگاه فقهی و حقوقی    کارشناسی ارشد    کیمیاءالسادات وهاب زاده موسوی    ۲۰۱۴-۰۹-۱۷
۴۱    بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی ۷۰و۹۲ (بخش حدود: قذف، سب النبی، شرب مسکرات)    کارشناسی ارشد    حامد پوردام    ۲۰۱۴-۰۹-۰۹
۴۲    مطالعه تطبیقی بحث سرقت با محوریت کتاب مبانی تکمله المنهاج و مقایسه ی آن با قانون مجازات اسلامی    کارشناسی ارشد    امیر وطن پرست    ۲۰۱۵-۰۲-۰۷
۴۳    بررسی حفظ حریم خصوصی افراد در رسانه از دیدگاه فقه امامیه    دکتری تخصصی    حامد نعیمی    ۲۰۱۵-۰۶-۱۰
۴۴    بررسی رویکرد صاحب جواهر به فقه القران در ابواب جهاد و امر به معروف و نهی از منکر    کارشناسی ارشد    سعید غدیرزاده طوسی    ۲۰۱۵-۰۹-۱۷
۴۵    بررسی مبانی و احکام فقهی نسیان در عبادات    کارشناسی ارشد    سیده مرضیه خالقی میران    ۲۰۱۵-۰۹-۱۴